Sök på hela webbplatsen

Personuppgifter — GDPR

Personuppgifter — GDPR

Södertälje stadsscen hanterar en mängd olika personuppgifter som en del av vårt arbete i vårt uppdrag som del av kommunen. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På denna sida kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter - GDPR

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning, telefonnummer eller IP-adress. Det kan även vara foto och rörlig bild.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering av personuppgifterna. Enligt lagstiftningen är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter.

Det ska finnas ett tydligt ändamål, syfte med behandlingen och fler personuppgifter än nödvändigt ska inte samlas in.

Anledning att behandla personuppgifter

Södertälje stadsscen behöver behandla dina personuppgifter när du till exempel

 • har ett ärende som hanteras av Södertälje stadsscen
 • kontaktar Södertälje stadsscen för synpunkter eller felanmälan
 • skickar e-post till Södertälje stadsscen
 • använder en e-tjänst på vår webbplats
 • för statistik och arkivändamål
Vem ansvarar för dina personuppgifter?

I Södertälje kommun är alla verksamheter samlade i en gemensam kommunförvaltning. Förvaltningen är uppdelad på sju kontor som är verksamhetsansvarig för en eller flera nämnder. Varje nämnd är egen personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt.

Rättslig grund för behandling

För att Södertälje stadsscen ska få hantera dina personuppgifter krävs att det ska finnas stöd i lagen för behandlingen, det kallas för att ha en rättslig grund.

Exempel på rättslig grund är:

 • avtal (till exempel bokningsavtal, samproduktioner)
 • allmänt intresse (obligatoriska uppgifter som ålagts kommuner att utföra)
 • rättsliga förpliktelser (till exempel bokföringsskyldighet)
 • I vissa fall kan även samtyckesavtal användas. Det kan till exempel gälla foton som publiceras i våra sociala kanaler.
Hur skyddas dina personuppgifter?

Dataskyddsförordningen ställer höga krav på säkerheten för personuppgifter. Vi vidtar alla rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med adekvat skyddsnivå. Personuppgifter skyddas även så att bara de som behöver uppgifterna i sitt arbete ska ha behörighet till dem.

När det handlar om personuppgifter som är känsliga eller särskilt skyddsvärda så är kraven extra höga. Exempel på känsliga personuppgifter kan vara uppgifter om hälsa, modersmål, religion med mera. Med höga krav på säkerheten kan det till exempel finnas behov av särskild inloggning till verksamhetssystem som behandlar personuppgifterna eller att uppgifterna ska vara krypterade. 

För vissa personuppgifter gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Hur samlas dina personuppgifter in?

När du själv kontaktar kommunen i olika ärenden eller synpunkter så förser du oss med dina personuppgifter för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.
I vissa fall behöver vi inhämta personuppgifter från extern part, till exempel andra biljettförsäljare för att det är nödvändigt i vår verksamhet. Uppgifterna kan även komma från andra offentliga register eller föreningar.

Vilka mottagare kan kommunen komma att dela personuppgifter med?

Kommunen kan komma att dela personuppgifter inom kommunen exempelvis registratorer, handläggare, IT-personal och personalansvariga. Med myndigheter som SCB, försäkringskassa, polisen, skatteverket och andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Även leverantörer, anordnare och andra som utför kommunala tjänster.

Vi tecknar alltid ett så kallat personuppgiftbiträdesavtal med leverantörer som behandlar personuppgifter för att kunna utföra en tjänst på uppdrag av Södertälje kommun. Leverantören kallas då för personuppgiftsbiträde och avtalet beskriver hur denne får hantera personuppgifterna och att de måste följa lagen.

Om kommunen behöver överföra dina uppgifter till tredje land, ett land utanför EU/EES ska du få reda på det.

Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar. Utifrån offentlighetsprincipen kan kommunen få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande görs alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Hur länge finns dina personuppgifter kvar?

Vi sparar dina personuppgifter så länge de är nödvändiga för ändamålet i respektive behandling. Därefter sparas uppgifter enligt de arkiv- och gallringsregler som regleras i våra dokumenthanteringsplaner som utfärdas med stöd av arkivlagen. Vissa uppgifter kan komma att bevaras för evig tid om de omhändertas för arkivering i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Dina rättigheter

Eftersom dina personuppgifter behandlas hos Södertälje kommun så har du rättigheter mot den nämnd som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Detta innebär rättelser, begränsnignar, raderingar, invändningar etc.

För att begära ut dina rättigheter över dina personuppgifter, kontakta kontaktcenter@sodertalje.se eller ring 08-523 010 00.

Gäller det däremot biljettköp så måste du kontakta respektive biljettförsäljare för specifikt ditt biljettköp (Ticketmaster, Tickster, Nortic etc.). Kontakta gärna oss för vägledning om var du ska vända dig så hjälper vi dig rätt.

 

Personuppgiftsincidenter

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till en oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av de personuppgifter som behandlas. Det kan också vara ett obehörigt röjande av eller en obehörig åtkomst till de personuppgifter som behandlats.

Eventuella personuppgiftsincidenter rapporteras till Integritetskyddsmyndigheten (IMY) enligt gällande regler. Om det är sannolikt att en incident leder till en hög risk för de registrerade personernas rättigheter och friheter ska vi informera de registrerade om incidenten.

Offentlighetsprincipen

Södertälje kommunen är en offentlig myndighet och omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat att meddelanden som skickas till kommunen blir allmänna handlingar. Även dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar.

Kommunen är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar. Före ett utlämnande görs alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Vill du lämna en synpunkt eller kontakta en tjänsteperson anonymt ska du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och därmed blir allmän handling. Ring istället tjänstepersonen direkt eller Kontaktcenter 08-523 010 00.

Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram, för att komma i kontakt med Södertälje kommun, överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet).

Vid användning av sociala medier sker även en överföring av personuppgifter till tredjeland, länder utanför EU/EES. För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till Södertälje stadsscen via sociala medier.

Kontaktuppgifter till nämnderna och kontoren

Om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen i en specifik verksamhet kan du kontakta det kontor där behandlingen av dina personuppgifter sker direkt.
Du kan också kontakta Kontaktcenter, kontaktcenter@sodertalje.se eller 08-523 010 00 som sedan hjälper dig vidare till det kontor som din fråga gäller.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud

Södertälje kommun har ett externt dataskyddsombud (DSO) vars främsta arbetsuppgift är att granska och övervaka att dataskyddsförordningens bestämmelser efterlevs, att samarbeta med och vara kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Du når dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sodertalje.se
Postadress: Security Solution Scandinavia AB, Flöjelbergsgatan 20 C, 431 37 Mölndal. Telefon: 031-98 90 00

Synpunkter eller klagomål?

Vi är tacksamma om du meddelar oss om det är någonting som du är missnöjd med avseende personuppgiftsbehandlingen. Synpunkter på personuppgiftsbehandling lämnas i första hand till ansvarig verksamhet via Kontaktcenter, kontaktcenter@sodertalje.se eller 08-523 010 00.
Är du inte nöjd med den åtgärd som vidtas så kan du kontakta Södertälje kommuns dataskyddsombud.
Om du fortfarande inte är nöjd med hur Södertälje kommun behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), besök www.imy.se.

Cookies – kakor

Södertälje stadsscens webbplats använder kakor (cookies). Kakor är små textfiler som innehåller tekniskt stöd för att på olika sätt underlätta för användaren av en webbplats.

Mer information om hur vi använder kakor finns på denna länk.

Så tar vi hand om dina personuppgifter (lättläst)

Det finns lagar som bestämmer

att kommuner måste vara försiktiga

med information som du

skickar in till oss.

 

Här kan du läsa om vad vi på Södertälje kommun gör

med den information vi får från dig

och som är personuppgifter.

Texten handlar också om dina rättigheter.

 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är till exempel

ditt eller någon annan persons

namn, personnummer,

e-postadress eller telefonnummer.

Det kan också vara foton av dig eller någon annan.

 

Lagen säger att vissa uppgifter

behöver skyddas mer än andra.

Det är till exempel

uppgifter om sjukdomar eller funktionsnedsättningar.

 

Hur får vi dina personuppgifter?

Vi kan till exempel få ditt namn, ditt telefonnummer

eller din e-postadress när du

 • ringer eller skickar e-post till oss
 • söker ett jobb hos oss.

 

När får vi använda dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifterna för att

vi ska kunna göra vårt arbete.

 

Vi får bara behålla dina uppgifter

om du har gått med på det,

eller om vi behöver uppgifterna

för att vi ska kunna göra vårt jobb.

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Södertälje kommun sparar och använder dina personuppgifter på olika sätt.

Det kan vara när du

 • använder en av våra e-tjänster
 • söker ett jobb hos oss
 • mejlar över personuppgifter.

 

Vi kan lämna dina personuppgifter till andra

Kommunen är en offentlig myndighet.

Detta betyder att

meddelanden som skickas till oss

blir allmänna handlingar

som vi måste lämna till andra.

 

Offentlighetsprincipen säger att

alla har rätt att ta del av offentliga handlingar.

Det betyder att om journalister eller

andra personer vill

läsa viss information vi har

så måste vi ge dem den.

 

Om uppgifter skyddas av sekretess

Betyder det att de är hemliga.

Då får vi inte lämna ut dem

till journalister eller andra personer.

 

Du har rätt att veta

Du har rätt att veta vilka uppgifter vi har om dig.

Kontakta oss om du vill veta det.

Då måste vi svara inom 30 dagar.

 

Om uppgifter om dig är fel

ska vi rätta dem.

Du har också rätt att be oss

radera uppgifter om dig. 

 

Du kan då använda e-tjänsten:

Begäran om registerutdrag.

 

Du har rätt att klaga

på hur vi använder personuppgifter

om du tycker

att vi använder dina personuppgifter på fel sätt.

Då klagar du hos integritetsskyddsmyndigheten.

 

Har du ytterligare frågor,

kontakta Kontaktcenter på e-post: kontaktcenter@sodertalje.se